Ogólne warunki handlowe ("GTC") Hotel Nová Hospoda, Butovická 24/64, Praha 5 - Jinonice

Artykuł 1 – Przepisy ogólne

 1. Niniejsze GTC mają zastosowanie do wszystkich stosunków umownych związanych ze świadczeniem usług w Hotelu Nová Hospoda, w szczególności do zakwaterowania, stworzonych pomiędzy klientem tych usług (zwanym dalej "Klientem") a operatorem Hotelu Nová Hospoda, którym jest Jaromír Liška, ID: 15870651, 136, 25203 Řitka (zwany dalej "Dostawcą").
 2. Ważność tych GTC jest wystarczająca, jeżeli są one określone w ofercie i przyjęciu oferty, zamówienia, pisemnej umowy, dokumentacji kontraktowej lub przedumownej potwierdzonej przez obie strony lub we wzajemnym komunikowaniu się stron przed zawarciem umowy.
 3. W przypadku konfliktu między GTC a jawnymi ustaleniami stron umowy, potwierdzonego zamówienia, potwierdzona oferta ma pierwszeństwo przed wyraźnymi ustaleniami.
 

Artykuł 2 – Zawarcie umowy

 1. Umowa pomiędzy Dostawcą a Klientem (zwana dalej "Umową") zawiera:
  • wypełniając formularz rezerwacji poprzez internetowy system rezerwacji i płatności w Hotelu Nová Hospoda (zwany dalej "systemem rezerwacji online") i potwierdzając to zamówienie przez Dostawcę lub
  • potwierdzenie zamówienia pisemnego lub e-mailowego Klienta przez Dostawcę lub
  • potwierdzenie oferty pisemnej lub e-mail Dostawcy przez Klienta lub
  • podpisując pisemną umowę.
 2. Informacje zawarte w specyfikacjach usługowych Dostawcy, prospektach i i na swojej stronie internetowej nie stanowią wiążącej propozycji zawarcia umowy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji lub dopracowania szczegółowych warunków oferty przed zawarciem umowy.
 

Artykuł 3 - Warunki płatności i ceny

 1. Jeżeli cena nie jest uzgodniona w umowie, cena podana na stronie internetowej Dostawcy pod adresem www.novahospoda.eu obowiązuje w momencie zawarcia umowy.
 2. Usługodawca jest uprawniony do żądania po utworzeniu umowy wpłaty za zamówione (zastrzeżone) usługi do uzgodnionej ceny.
 3. Dopłata do ceny jest uprawniona do żądania już na początku korzystania z zamówionych usług.
 4. Klient jest zobowiązany do zapłaty zaliczki i dodatku do ceny na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę i wskazanego w niej terminu płatności.
 5. W przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacji, Klient jest zobowiązany dokonać płatności za pośrednictwem tego internetowego systemu rezerwacji przed wysłaniem zamówienia lub w celu zagwarantowania rezerwacji kartą kredytową, wpisując numer, okres ważności i nazwisko posiadacza. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania wstępnej autoryzacji kwoty na Karcie płatności Klienta. W przypadku dostarczenia nieważnej karty lub złej karty kredytowej w celu pokrycia rezerwacji, Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy.
 6. W przypadku opóźnienia Klienta w wypłacie zaliczki lub dopłaty Usługodawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,05% kwoty należnej za każdy dzień opóźnienia oraz prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Usługodawca jest uprawniony do użycia dowolnej płatności przez Klienta w celu uregulowania wszelkich zaległych roszczeń wobec Klienta.
 8. Wszystkie płatności będą dokonywane w walucie określonej w Umowie, inaczej w CZK. Płatności w innych walutach zostaną przeliczone na ceny w CZK według aktualnego kursu wymiany ustalonego przez CNB w dniu dokonania płatności.
 

Artykuł 4 - Warunki anulowania

 1. Strony zgadzają się, że Klient może rozwiązać Umowę jednostronnie, w formie pisemnej lub elektronicznej do Dostawcy i na warunkach określonych poniżej. Odstąpienie od Umowy nie uniemożliwia Klientowi zapłaty ceny lub w części z usług Dostawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 4.1. Klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz dostawcy (zwanej dalej „opłatą anulowania”), który dostarcza wszystkich tych usług w ramach Umowy ( „Wycofanie ilość”), w następujący sposób:
  • W przypadku rezygnacji w terminie 7 dni przed uzgodnionym pierwszym dniem usługi, opłaty za anulowanie nie są naliczane.
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed pierwszym dniem pracy lub w dniu doręczenia, opłata za anulowanie będzie wynosić 100%.
  • Przy płatności z góry za pomocą opcji oznaczonej jako "bez zwrotu" lub klauzuli o podobnym znaczeniu, opłata za anulowanie będzie zawsze wynosić 100% anulowania kwoty.
 3. Klient jest obowiązany uiścić opłatę za anulowanie w oparciu o fakturę wystawioną przez Dostawcę iw terminie określonym w tej decyzji. Ewentualnie zostanie on pobrany z karty kredytowej. Usługodawca jest uprawniony do wniesienia roszczenia o zwrot podatku GTC w związku z roszczeniem Klienta o zwrot przedpłaty lub zapłaconej ceny.
 4. W przypadku zwłoki z zapłatą opłaty za anulowanie powstaje Provider ma prawo do kary umownej w wysokości 0,05% zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki.
 5. Umowa wygasa z chwilą otrzymania wycofania. Rezygnacja z umowy nie ma wpływu na obowiązek zapłaty kar umownych, odszkodowań i za anulowanie rezerwacji.
 6. W przypadku, gdy Klient nie pompować usług na podstawie Umowy lub jej całkowicie wyczerpany, bez anulowania umowa jest ważna na mocy poprzednich ustępów, traktat zajmuje klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej uzgodnionej ceny. W takim przypadku Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia usługi na warunkach zastępczych.

Artykuł 5 - Prawa i obowiązki stron

 1. Jakiekolwiek opóźnienie ze strony Klienta wyklucza opóźnienie Dostawcy w świadczeniu usług.
 2. Klient musi z wyprzedzeniem znać charakter, przebieg i treść poszczególnych usług i procedur, a także ich cel i wpływ na ich zdrowie i organizm oraz potencjalne zagrożenia dla zdrowia.
 3. Klient jest zobowiązany do działania w taki sposób, aby uniknąć szkód zdrowotnych lub majątkowych Dostawcy i innych klientów lub ich nadmiernego prześladowania przez nieodpowiednie zachowanie lub hałas. To samo dotyczy innych osób, które dzielą pokój z Klientem.
 4. W przypadku rażącego naruszenia zobowiązań Klienta wynikających z niniejszej Umowy, w tym GTC, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Kupującego w drodze pisemnego lub ustnego odstąpienia od umowy. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do zwrotu lub proporcjonalnej części ceny i jest zobowiązany do zapłaty ceny zgodnie z umową.
 

Artykuł 6 – Przepisy końcowe

 1. Wszystkie pisemne zawiadomienia, zaproszenia lub czynności prawne są upoważnione przez strony do pisemnego przekazywania środków komunikacji elektronicznej na adresy i kontakty wymienione w dokumentacji kontraktowej.
 2. Zapłata kar umownych zgodnie z niniejszymi GTC nie wpływa na prawo Usługodawcy do odszkodowania.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z negocjowaniem i zawieraniem Umowy lub z prawami i obowiązkami wynikającymi z Umowy będą rozstrzygane zgodnie z czeskim porządkiem prawnym, w przypadku sporów strony będą negocjować jurysdykcję czeskich sądów i miejscową jurysdykcję Sądu lub Usługodawcy Sądu Pierwszej Instancji.
 4. Odstępstwa od niniejszych GTC są możliwe tylko na podstawie pisemnej umowy. Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie wcześniej wydane warunki.
 

Praga, 1,10. 2018
Jaromír Liška