Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) Hotelu Nová Hospoda, Butovická 24/64, Praha 5 - Jinonice

Článek 1 – Všeobecná ustanovení

 1. Tyto VOP se použijí pro všechny smluvní vztahy o poskytování služeb v Hotelu Nová Hospoda, zejména ubytovacích, vzniklé mezi objednatelem těchto služeb (dále jen „Objednatel“) a provozovatelem Hotelu Nová Hospoda , jímž je Jaromír Liška, IČ: 15870651, se sídlem K Potokům 136, 25203 Řitka (dále jen „Poskytovatel“).
 2. K závaznosti těchto VOP postačí, pokud je na ně odkázáno v nabídce a v přijetí nabídky, v objednávce, v písemné smlouvě, smluvní, či předsmluvní dokumentaci potvrzené oběma stranami nebo ve vzájemné komunikaci stran před uzavřením smlouvy.
 3. V případě rozporu mezi VOP a výslovnými ujednáními stran ve smlouvě, potvrzené objednávce, potvrzené nabídce mají přednost odchylná výslovná ujednání.
 

Článek 2 – Uzavření smlouvy

 1. Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem (dále jen „Smlouva“) je uzavřena:
  • vyplněním rezervačního formuláře prostřednictvím online rezervačního a platebního systému na webových stránkách Hotelu Nová Hospoda (dále jen „online rezervační systém“) a potvrzením této objednávky Poskytovatelem nebo
  • potvrzením písemné, či e-mailové objednávky Objednatele Poskytovatelem nebo
  • potvrzením písemné, či e-mailové nabídky Poskytovatele Objednatelem nebo
  • podpisem písemné smlouvy.
 2. Informace obsažené ve specifikacích služeb Poskytovatele, prospektech a na jeho webových stránkách nepředstavují závazný návrh na uzavření smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky své nabídky před uzavřením smlouvy.
 

Článek 3 - Cena a platební podmínky

 1. Pokud není cena ve smlouvě sjednána, platí cena uvedená na internetových stránkách Poskytovatele www.novahospoda.eu v době uzavření Smlouvy.
 2. Poskytovatel je oprávněn požadovat po vzniku Smlouvy zálohu za objednané (rezervované) služby, a to až do výše sjednané ceny.
 3. Doplatek ceny je oprávněn požadovat již při zahájení čerpání objednaných služeb.
 4. Zálohu a doplatek ceny je Objednatel povinen zaplatit na základě faktury vystavené Poskytovatelem a ve lhůtě splatnosti v ní uvedené.
 5. V případě uzavřením Smlouvy prostřednictvím online rezervačního systému je Objednatel povinen provést úhradu ceny prostřednictvím tohoto online rezervačního systému před odesláním objednávky nebo zaručit rezervaci platební kartou, zadáním čísla, doby platnosti a jména držitele. Poskytovatel si vyhrazuje právo na předběžnou autorizaci částky na platební kartě Objednatele. V případě poskytnutí neplatné karty či karty s nedostatečným zůstatkem pro pokrytí rezervace má právo Poskytovatel od smlouvy odstoupit.
 6. V případě prodlení Objednatele s úhradou zálohy nebo doplatku vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a dále právo od Smlouvy odstoupit.
 7. Poskytovatel je oprávněn použít kteroukoliv platbu Objednatele k uhrazení kterékoli splatné pohledávky vůči Objednateli.
 8. Veškeré platby budou uskutečněny v měně uvedené ve Smlouvě, jinak v CZK. Platby v jiné měně budou na ceny v CZK přepočteny aktuálním kursem stanoveným ČNB ke dni provedení platby.
 

Článek 4 - Storno podmínky

 1. Strany sjednávají, že Objednatel může Smlouvu jednostranně zrušit (odstoupit), a to písemným nebo elektronickým oznámením Poskytovateli a za podmínek níže uvedených. Odstoupení od Smlouvy nebrání to, že Objednatel již poskytl úhradu ceny, nebo zčásti čerpal služby Poskytovatele.
 2. V případě zrušení Smlouvy podle odst. 4.1. je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli odstupné  (dále jen „storno poplatek“), který se stanoví z ceny všech objednaných služeb podle Smlouvy (dále jen „storno částka“), a to následovně:
  • v případě odstoupení ve lhůtě delší než 7 dnů před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb nejsou účtovány žádné storno poplatky.
  • v případě odstoupení ve lhůtě méně než 7 dnů včetně před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb nebo v den poskytování služeb činí storno poplatek 100% storno částky.
  • při platbě předem s využitím možnosti označené jako „bez možnosti vrácení peněz“ či doložkou podobného významu činí storno poplatek vždy 100% storno částky.
 3. Objednatel je povinen zaplatit storno poplatek na základě faktury vystavené Poskytovatelem a ve lhůtě splatnosti v ní uvedené. Případně mu bude stržen z platební karty. Poskytovatel je oprávněn proti nároku Objednatele na vrácení zaplacené zálohy nebo ceny započíst svůj nárok na storno poplatek s DPH.
 4. V případě prodlení Objednatele s úhradou storno poplatku vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
 5. Smlouva zaniká doručením odstoupení. Zrušení smlouvy se nedotýká povinnosti k úhradě smluvní pokuty, náhrady škody a storno poplatku.
 6. V případě, že se Objednatel nedostaví k čerpání služby podle Smlouvy, nebo jí nevyčerpá zcela, aniž by Smlouvu platně zrušil podle předchozích odstavců, Smlouva trvá a Objednatel je povinen zaplatit celou sjednanou cenu. Poskytovatel není v tomto případě povinen poskytnout službu v náhradních termínech.
 

Článek 5 - Práva a povinnosti stran

 1. Jakékoliv prodlení Objednatele vylučuje prodlení Poskytovatele s poskytnutím služeb.
 2. Objednatel je povinen předem se seznámit s podstatou, průběhem a náplní jednotlivých služeb a procedur, jakož i s jejich účelem a účinkem na jeho zdraví a organismus a s jejich případnými zdravotními riziky..
 3. Objednatel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku Poskytovatele a ostatních klientů, ani k jejich nadměrnému obtěžování nevhodným chováním nebo hlukem. To samé platí pro další osoby sdílející pokoj s Objednatelem.
 4. V případě hrubého porušení povinností Objednatele podle Smlouvy, včetně VOP, je Poskytovatel oprávněn pobyt Objednatele ukončit písemným, či ústním odstoupením od Smlouvy. V takovém případě nemá Objednatel nárok na vrácení ani poměrné části ceny a je povinen doplatit cenu podle Smlouvy.
 5.  

Článek 6 – Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá písemná oznámení, výzvy nebo právní jednání jsou strany oprávněny činit písemně i prostředky elektronické komunikace na adresy a kontakty, uvedené ve smluvní dokumentaci.
 2. Úhrada smluvní pokuty dle těchto VOP se nedotýká práva Poskytovatele na náhradu škody.
 3. Všechny spory vzniklé v souvislosti se sjednáváním a uzavřením Smlouvy, nebo s právy a povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, budou řešeny podle právního řádu ČR, přičemž pro tyto spory strany sjednávají pravomoc českých soudů a místní příslušnost obecného soudu Poskytovatele, případně soudu jemu instančně nadřízeného. 
 4. Odchylky od těchto VOP jsou možné jen na základě písemné dohody. Tyto smluvní podmínky nahrazují jakékoliv podmínky dříve vydané.
 

V Praze dne 1.10. 2018
Jaromír Liška